Avís legal

E-nans s’esforça per utilitzar un llenguatge no sexista en tot el Portal. En aquest cas, a causa de l’extensió del present document i amb l’únic objectiu de facilitar la lectura, s’ha emprat el masculí com a gènere no marcat per designar tant a dones com a homes.

Aquest Portal és propietat d’E-NANS, S.L. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús (“Termes”, “Avís Legal” o “Condicions d’Ús”).

1. Titularitat de la pàgina web

El nom de domini www.contespersonalitzats.com i el lloc web corresponent són titularitat privada. Pots posar-te en contacte amb el Titular del Portal a través del següent correu electrònic: info@e-nans.com.

2. Propietat intel·lectual i industrial del Portal i el seu contingut

2.1. General

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut del Portal, el seu disseny gràfic i els seus continguts són propietat exclusiva del Titular i / o la Societat és llicenciatària dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació (o altres formes d’exercici dels drets exclusius d’explotació), total o parcial, sense prèvia autorització expressa del titular (excepte si són accions no comercials en l’àmbit domèstic o estan expressament permeses per la llei). De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest Portal estan protegits per llei contra utilitzacions il·lícites.

Així mateix, les metadades, bases de dades i recursos similars del Portal (a títol d’exemple però no limitatiu indexacions, classificacions, categoritzacions, descripcions, paraules clau, comentaris, experiències educatives, valoracions i agraïments) són propietat exclusiva del Titular i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del titular.

2.2. Llicència de continguts subjectes a propietat intel·lectual o industrial publicats al Portal pels usuaris </ h3>
Respecte de les ressenyes de productes, altres textos, obres fotogràfiques, meres fotografies, obres audiovisuals o un altre tipus de continguts o serveis subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial vigents que usuaris que poguessin publicar mitjançant el Portal, aquests usuaris garanteixen:

Que no estan infringint cap norma jurídica, especialment pel que fa als drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, Protecció de Dades de Caràcter Personal, pròpia imatge, Intimitat i honor.
Que al seu lleial saber i entendre són titulars o llicenciataris suficients als efectes de la publicació i el que aquí es determina.
Que cedeixen al Portal amb caràcter no exclusiu, per a tothom, durant el màxim temps de durada dels drets dels drets d’explotació, per qualsevol suport digital i les finalitats de publicació al Portal tots els drets d’explotació necessaris (especialment però no únicament els de reproducció, comunicació pública i, als efectes d’edició, transformació); l’usuari reté tots els drets no necessaris per a aquesta publicació.
Que respondran davant de tercers i davant el Portal per qualsevol dany, sanció o indemnització provocada per la infracció d’aquestes Condicions d’Ús, especialment aquesta clàusula.

3. objecte

El present Avís Legal recull les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal, així com dels continguts que l’integren (incloent amb caràcter enunciatiu però no limitatiu tots els referenciats en la clàusula 2), i sense perjudici que el titular pugui establir condicions particulars que regulessin la utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts a través del Portal.

En cas de ser oferts, mitjançant el Portal, qualsevol utilització, prestació, sol·licitud o oferta de contractació i / o contractació de productes o serveis, realitzada per l’usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars aplicables que, al és el cas, s’hagin establert a l’efecte, i de l’Avís Legal (del qual aquestes condicions particulars formaran part integrant).

El Titular es reserva la facultat d’oferir determinats productes o serveis exclusivament als usuaris registrats a través del Portal i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin d’aplicació.

El Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i / o continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l’usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular però no exclusivament, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals. Després d’aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i / o en qualssevol condicions particulars que siguin d’aplicació.

4. Accés al Portal

El mer accés al Portal, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, realització d’ofertes de contractació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors (especialment, si són realitzats a través dels mitjans de contacte existents en el Portal) implicarà, per part dels que naveguin al Portal, l’adquisició de la consideració d’usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal. En conseqüència, tot usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

5. Registre

5.1. Edat

Per poder ser usuari registrat de la web és necessari ser major de 14 anys. Els menors de 14 anys no poden registrar-se al Portal ni realitzar accions en el mateix. Quan un usuari es registra al Portal reconeix i garanteix expressament ser major de 14 anys i es fa responsable d’aquesta declaració.

En cas de dubte raonable sobre l’edat d’un usuari, el Titular té el dret de suspendre o bloquejar el compte d’usuari fins que l’usuari provi fefaentment que té 14 anys o més. Per a això, el Titular es posarà en contacte amb l’usuari perquè li proporcioni fotocòpia o escanejat del DNI, NIE, passaport o document equivalent. Si no es proporciona la informació en la forma i termini requerits pel Titular, el compte d’usuari podrà ser eliminada. Qualsevol document rebut només serà utilitzat per comprovar l’edat de l’usuari i no per a una altra finalitat.

Recomanem als usuaris d’entre 14 i 18 anys que consultin i informin als seus pares i tutors legals abans de procedir a registrar-se al Portal.

5.2. Dades certs

La utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts per la Societat pot estar subjecta a la prèvia observança de requisits formals com ara l’emplenament del corresponent formulari, formalitzar la subscripció als mateixos, l’abonament de despeses o taxes i / o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d’aplicació als mateixos.

L’usuari sempre ha d’aportar informació veraç, lícita, solvent i completa al Portal, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts.

5.3. Clau

Si com a conseqüència del registre, l’usuari hagués de fer ús d’una contrasenya i / o identificador, aquest es compromet a l’ús diligent i a mantenir la confidencialitat dels mateixos. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrats pel Titular, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’usuari la utilització i / o contractació dels productes o serveis oferts en el Portal, per part de qualsevol tercer que, de forma il·legítima, empri a l’efecte una contrasenya o identificador subministrat a l’usuari, a causa d’una actuació no diligent, dolosa o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari, llevat que ho hagi comunicat immediatament al Titular.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari registrat notificar de forma immediata al titular, qualsevol fet que faci possible l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos per part de tercers, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el titular quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

6. Ús permès del Portal i del seu contingut

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Portal i, si escau, l’ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través d’aquest es fa sota l’única i exclusiva de l’usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida pel Titular o per personal autoritzat del Titular, relativa a l’ús del Portal i els seus continguts.

Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts, productes i serveis de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a no:

Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic i a les instruccions rebudes del Titular. Especialment però no únicament fins o efectes contraris als drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de tercers, Protecció de Dades de Caràcter Personal, pròpia imatge, Intimitat i Honor
Utilitzar-los amb fins lesius dels legítims drets de tercers.
Emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal o dels serveis (de comunicació o de qualsevol tipus) per:
Remetre publicitat, comunicacional amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
Enviar o publicar contingut sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.
Emmagatzemar o transmetre continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal del Titular, o desprestigiïn la fama o crèdit del Titular, siguin considerats com un supòsit de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i / o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del Portal, de la xarxa, equips informàtics del titular o tercers i / o l’accés al Portal per part de la resta d’usuaris.
El Titular podrà prohibir l’accés al Portal de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes referenciades, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en el present apartat o que infringeixi la resta de compromisos de l’Avís Legal i els documents que incorpori per referència.

7. Responsabilitats i limitacions

El Titular ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i / o transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

El Titular realitza els màxims esforços raonables per a evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal (especialment els que no són continguts de tercers). Tots els continguts que s’ofereixen a través del Portal es troben actualitzats (especialment els que no són continguts de tercers), reservant-se el titular la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. El Titular no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en el Portal, quan siguin proporcionats per tercers i el titular no hagi tingut coneixement d’aquests errors.

El Titular no pot garantir la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació que es presti a través del Portal, en particular, l’Titular no garanteix ni es fa responsable de:

Preus manifestament incorrectes.
La continuïtat dels continguts del Portal i / o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica del mateix.
L’existència d’interrupcions o errors en l’accés al Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.
L’absència d’errors en els continguts, serveis o productes.
L’absència de virus i altres components nocius al Portal o al servidor que el subministra.
La invulnerabilitat del Portal i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix.
La fiabilitat i / o adequació, per a un propòsit o fi particular, del Portal, dels productes o serveis incorporats en el mateix, i de la informació publicada i / o subministrada amb relació a aquests productes o serveis.
Si és el cas, la falta d’utilitat, benefici o rendiment dels continguts o serveis del Portal.
Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el Titular estableix al Portal o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix.
Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, si escau, s’hagin pogut establir enllaços (links).

8. Exclusió de garanties

Llevat de les garanties expresses indicades en les condicions particulars de contractació, i dins dels màxims establerts per la Llei, l’usuari reconeix i accepta expressament que el titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre els productes o serveis del Portal, ni sobre la informació publicada i / o subministrada amb relació a aquests productes i / o serveis.

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis del Portal té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat; per tant, llevat que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament en la mesura que ho imposi, el Titular no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis del Portal. En aquest sentit, l’usuari renúncia a l’exercici de qualsevol acció contra el titular respecte de qualssevol danys, pèrdues i / o perjudicis que es puguin derivar, per a l’usuari i / o qualsevol tercer, de l’ús de la referida informació.

9. Enllaços des del Portal a altres pàgines web

El Titular pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Portal. La presència d’aquests enllaços al Portal tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i / o serveis que s’ofereixin o puguin oferir en les pàgines web de destinació ni implica l’existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l’entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, el Titular no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

No obstant això, en cas que el titular arribi a tenir coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Així mateix, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament al titular enviant un correu electrònic a info@e-nans.com indicant exactament el link qüestionat, la il·licitud de la acció i les seves dades de contacte i còpia digitalitzada del seu DNI o un altre document acreditatiu de la seva identitat, als efectes que es procedeixi a analitzar la situació en particular i, si escau, a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

Per evitar qualsevol mena de dubte, el fet que en accedir a una determinada pàgina web hi hagi un “frame” o “marc” en la part superior aparegui el nom o logotip del Titular, en cap cas implica que aquesta sigui la propietària o titular d’aquestes pàgines web, sent els propietaris i titulars de les pàgines web els que apareguin identificats com a tals en les mateixes.

10. Enllaços des d’altres pàgines web al Portal

En tot cas, el Titular prohibeix l’establiment d’un enllaç al Portal des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades, siguin lesius dels legítims drets del Titular o de tercers o que de qualsevol manera puguin afectar o danyar la bona imatge i reputació del Titular.

11. Política de privacitat

Quan sigui necessari que l’usuari es registri o faciliti dades personals, serà advertit, convenientment, d’aquesta necessitat.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i normativa de desenvolupament, i de conformitat amb el que preveu la Política de Privadesa, la qual forma part integrant d’aquest Avís Legal.

12. Durada i modificació

El Titular es reserva el dret de modificar el present Avís Legal i / o les condicions particulars que, si escau, s’hagin establert per a la utilització i / o contractació dels productes o serveis prestats a través del Portal, quan sigui necessari als efectes d’adequar-se als canvis legislatius, de negoci i / o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i produiran efecte des de la seva publicació al Portal o segons s’indiqui en els mateixos.

La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència els textos actualitzats.

13. Comunicacions

En tot cas, i llevat que la llei determini expressament una altra cosa, les comunicacions del Titular cap a l’usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant per a això les dades de contacte subministrades. L’usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions (fins i tot comercials) entre i / o amb el Titular.

14. Qüestions generals

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l’Avís Legal.

En cas que hi hagi discrepància entre l’establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, si escau, es puguin establir respecte dels productes o serveis oferts en el Portal, prevaldrà el que disposen les condicions particulars respecte dels productes o serveis subjectes a aquestes condicions particulars.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís legal ni les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes i es tendirà sempre a mantenir o reinterpretar les disposicions de clàusules en què càpiga alguna interpretació de la disposició legal.

El no exercici o la no execució, per part del titular, de qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

15. Baixa del servei

Els usuaris podran donar-se de baixa dels serveis d’E-NANS en qualsevol moment sol·licitant-ho per mail a info@e-nans.com, des del mateix compte de correu amb què està subscrit.

Quan un usuari es doni de baixa, les teves dades de registre seran cancel·lats. Una vegada que l’usuari doni de baixa el seu compte no podrà recuperar-la. Així doncs, si l’usuari vol tornar a donar-se d’alta a E-NANS haurà d’iniciar el procés de registre de nou.

16. Legislació aplicable i tribunals competents

Dins dels marges previstos per les disposicions legals d’obligat compliment, el present Avís Legal i les relacions establertes entre el titular i l’usuari, es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).
Versió 03.B – setembre 2015